AFSPRAAK MAKEN
NL FR EN
Gerecht

TARIEVEN

 


Bij procedures en/of onderhandelingen is het verloop van een zaak steeds moeilijk in te schatten omdat dit afhangt van een aantal onzekere factoren, niet in het minst de handelingen of de houding van uw wederpartij.

Om deze redenen hanteren wij meestal een uurtarief, hetwelk naargelang de aard van het dossier, de complexiteit, de inzet en de graad van dringendheid, met de cliënt voor aanvang van de werkzaamheden wordt besproken. Vóór elke zaak ontvangt u een duidelijke schriftelijke overeenkomst met de afgesproken tarieven en de wijze van berekening van erelonen.

In de mate van het mogelijke kunnen wij een schatting geven van de verwachte tijdsbesteding en de financiële gevolgen.

Vermits wij het belangrijk vinden dat u ten alle tijden een overzicht van onze prestaties blijft behouden, bezorgen wij u hetzij op regelmatige basis, hetzij op uw verzoek een tussentijds gedetailleerd overzicht van de reeds geleverde prestaties. Lopende het dossier, zal u uitgenodigd worden om provisies te betalen, zodat financiële verrassingen bij afsluiting van het dossier worden vermeden.

De staat van kosten en erelonen zal steeds vier elementen bevatten:

  1. de kantoorkosten
  2. het ereloon
  3. de gerechtskosten
  4. uitgaven

De kantoorkosten van de advocaat zijn enerzijds de vaste, algemene kosten voor de werking van het kantoor en anderzijds de specifieke, aan een welbepaald dossier toe te rekenen kosten voor de uitvoering van de door cliënt gevraagde dienstverlening.

Het ereloon omvat de vergoeding van de eigenlijke prestaties van de advocaat. Deze prestaties bestaan bijvoorbeeld (niet-limitatief) uit de studie van stukken, consultaties, vergaderingen, opstellen van brieven, advies, procedurehandelingen, zittingstijd, pleidooien, telefoongesprekken, enz.

De gerechtskosten en de uitgaven zijn de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten of verschuldigd zijn aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties.