CENTRAAL REGISTER SOLVABILITEIT (REGSOL)
Home | Centraal Register Solvabiliteit
Gerecht

CENTRAAL REGISTER SOLVABILITEIT (REGSOL)

 


Vanaf 1 april 2017 zullen alle nieuwe faillissementsdossiers elektronisch worden opgebouwd en bewaard in het Centraal Register Solvabiliteit, dat gebruikt zal worden in alle rechtbanken van koophandel in België.

Regsol is vanaf 1 april 2017 raadpleegbaar via de website www.regsol.be. Het openbaar gedeelte is raadpleegbaar door schuldeisers van de gefailleerde of door iedere belanghebbende.

DIGITALE AANGIFTE VAN SCHULDVORDERING
VANAF 1 APRIL 2017

 


Zowel voor de bestaande faillissementen als voor de faillissementen uitgesproken vanaf 1 april 2017 zullen schuldeisers nog enkel via de website www.regsol.be een aangifte van schuldvordering kunnen indienen. Schuldeisers kunnen hun schuldvordering via het digitale platform indienen tot de in het faillissementsvonnis bepaalde datum.

BESTAANDE FAILLISSEMENTEN

Als schuldeiser zal u dus ook voor faillissementen die reeds voor 1 april 2017 opengevallen zijn uw schuldvorderingen vanaf 1 april digitaal dienen in te dienen via Regsol. Een uitzondering geldt voor schuldvorderingen die voorlopig (provisioneel), bijvoorbeeld voor "1 euro provisioneel" werden ingediend vóór 1 april 2017: de definitieve aangifte van schuldvordering kan in dit geval nog ter griffie op papier worden neergelegd.

NIEUWE FAILLISSEMENTEN

Voor alle faillissementen uitgesproken vanaf 1 april 2017 is er slechts één digitaal faillissementsdossier, raadpleegbaar via www.regsol.be. Schuldeisers kunnen nog enkel via Regsol een schuldvordering (provisioneel of definitief) indienen.

WIE DIENT AANGIFTE VAN SCHULDVORDERING
TE DOEN VIA REGSOL?

 


Voortaan zullen schuldeisers in faillissementen uitsluitend via het openbaar gedeelte van www.regsol.be hun aangifte van schuldvordering moeten indienen, een overzicht:
  • Rechtspersonen en natuurlijke personen met raadsman.
  • In dit geval dient uw raadsman de aangifte van schuldvordering in te dienen via de webapplicatie.
  • Rechtspersonen zonder raadsman.
    Deze categorie van schuldeisers zijn eveneens verplicht om hun aangifte via elektronische weg in te dienen.
Aangiftes van schuldvordering op de griffie van de rechtbank van koophandel of bij de curator worden na 31 maart 2017 niet meer aanvaard.

TWEE UITZONDERINGEN:

  • Rechtspersonen die in het buitenland gevestigd zijn
  • Natuurlijke personen die geen raadsman hebben gemandateerd

Voor hen geldt de verplichting om een digitale aangifte van schuldvordering in te dienen niet. Voorwaarde is wel dat zij niet vertegenwoordigd zijn door een advocaat of een andere derde die "beroepsmatig rechtsbijstand verleent".

Deze schuldeisers hebben de keuze: ofwel dienen zij de aangifte in bij de curator (gewijzigd art. 62 Faill. W.), die hen verplicht een ontvangstbewijs aflevert en deze zal opladen in het systeem, ofwel kunnen zij de aangifte elektronisch indienen via het platvorm van Regsol.

Indien zij dat wensen, kunnen zij aan de curator een blanco aangifteformulier van schuldvordering vragen.